رفتن به محتوای اصلی
x

قمه زدن . بدعت در دین

قمه زدن . بذعتی در دین