معاون غذا و دارو

                                                                        

 نام و نام خانوادگيدكتر عباس قديري  

 

مدرك تحصيليدكتراي دارو سازي

 

ادرس الكترونيكيghadiriaddas@gmail.com

 

شرح وظایف کارشناسان دارویی شبکه ها  :

۱-   نظارت بر انبار دارویی از نظر رعایت شرایط استاندارد و موجودی دارو و تاریخ انقضا داروها  

۲-   نظارت بر داروخانه های مراکز بهداشتی و درمانی بصورت ادواری  

۳-   نظارت بر داروهای موجود در خانه های بهداشت  

۴-   بازرسی داروخانه های تحت پوشش آن شبکه  بصورت ماهیانه و ارسال گزارش به معاونت غذا و دارو  

۵-   آماده سازی زونکن هایی جهت تشکیل پرونده های واحدهای تحت نظارت

۶-   شرکت در کمیته دارویی شبکه و ارائه نظرهای مشورتی در صورت لزوم

۷-   رسیدگی به درخواست دارویی درمانگاهها و تخصیص داروی مورد نیاز آنها با توجه به سهمیه هر یک از اروهای مربوطه

۸-   کمک در تهیه برنامه آموزش جهت تعلیم کارمندان امور دارویی

۹-   نظارت و کنترل برگ فروش کارپردازان با اسناد خردی دارو

۱۰-  نظارت بر روند اجرای طرح بیمه روستایی و عملکرد تکنسین دارویی در این طرح

۱۱-  کارشناسی محل داروخانه خصوصی در شرف تاسیس

۱۲-   شناسایی و بازرسی مکانهای غیر مرتبط اعم از باشگاهها و عطاری ها در خصوص عرضه داروهای غیرمجاز

۱۳-  تشکیل کمیته آموزشی در جهت ارتقاء فرهنگ عمومی مردم مخصوصاً اطلاع رسانی در مورد داروهای مخدر و روانگردان

۱۴-   حضور ونظارت مستمر بر واگذاری به بخش خصوصی

۱۵-   تهیه موارد اطلاعاتی مورد نیاز اعم از آیین نامه ها و ضوابط و بخشنامه ها از طریق سایت معاونت غذا و دارو و گزارش اخبار مهم شبکه ها از طریق آدرس پست الکترونیک به سایت معاونت

۱۶-   پیگیری تشکبل ستاد مبارزه ،تجویز و عرضه داروهای غیرمجاز و تقلبی در سطح شهرستان با محوریت فرمانداری آن شهرستان

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام