مسئول امور عمومی

 

 

.....

                                                                 شرح وظايف و مسئوليت هاي رئيس اداره امور عمومي

-         - پاسخ شايسته به ارباب رجوع

-         - نظارت بر انجام كليه فعاليت هاي مالي و مراقبت در حفظ رعايت مقررات مربوطه

-         - نظارت بر تنظيم اسناد حسابداري ، دريافت و پرداخت درآمد با رعايت مقررات مالي و تنظيم ليست حقوق كاركنان

-         - تنظيم و نگهداري حساب هاي دريافت و پرداخت و نگهداري دفاتر اعتبارات و تعهدات

-         - نظارت بر تهيه و تنظيم بودجه و اسناد خريد صورت اموال و حفظ و كنترل اموال منقول و غير منقول

-         - نظارت بر انجام امور تداركاتي واحد مربوطه طبق دستورالعمل هاي موجود به دستور مقام مافوق

-         - مراقبت در نگهداري و توزيع كالا و ملزومات خريداري شده و كنترل موجودي انبار

-         - مراقبت در انجام سريع ثبت و توزيع و تجزيه نامه هاي وارده و صادره

-         - كنترل حضور و غياب كاركنان

-         - انجام امور پرسنلي كاركنان و صدور ابلاغ مرخصي، ماموريت، معذوريت و ترفيع

-         - مراقبت درحسن اجراي تعميرات ساختمان هاي واحدمربوطه،نظارت و تامين برق،تلفن، برودت،گرماوانتظامات

-         - نظارت بر كنترل ورود و خروج افراد، وسائط نقليه و كليه امور مربوطه

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام