مدیر شبکه

نام و نام خانوادگي : دکترحمیدرضا میرزائیان

 مدرك تحصيلي : پزشك عمومي

 

شرح وظايف مديرشبكه)

 • ·         بررسي ومطالعه سياستهاي كلي وزارت بهداشت ودرمان وآموزش پزشكي ودانشگاه علوم پزشكي اصفهان درمبحث سلامت جامعه
 • ·         بررسي ومطالعه شرائط موجود
 • ·         برنامه ريزي
 • ·         سازماندهي
 • ·         هدايت
 • ·         كنترل  : پايش وارزشيابي
 • ·         ايفاي نقش ارتباطي (ايجادارتباط وهماهنگي بين واحدها وافراد)
 • ·         ايفاي نقش اطلاعاتي(دريافت اطلاعات ،اطلاع رساني به مجموعه هاي تحت پوشش،اطلاع رساني به سطوح بالاتر،اطلاع رساني به مردم)
 • ·         ايفاي نقش تصميم گيري درشرائط خاص (رفع بحران وحل مشكلات)
 • ·         ايجاد شرائط بروزخلاقيت ونوآوري
 • ·         ايفاي نقش مذاكره(بين عوامل درون سازماني وبرون سازماني)
 • ·         رفع تهديدهاي سلامت با تاكيد برنقاط قوت درون بخشي واستفاده ازفرصتهاي برون بخشي
 • ·         پاسخگويي (به سطوح بالاتر سازمان ،به مسئولين شهرستان،مردم) 

 

 

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام