معرفی واحد

رسالت :

ما کارشناسان واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا با همکاری کلیه واحد های فنی و تخصصی و حمایت مدیر گروه توسعه شبکه مرکز بهداشت استان تلاش می نماییم تا آمادگی مردم استان اصفهان با انجام  آموزش خانوارها و ارتقائ همکاری اعضائ کارگروه های ۱۴گانه مدیریت بحران افزایش ودر برابر هرگونه مخاطرات طبیعی و انسان شاخت پاسخ بهنگام و بموقع انجام گیرد.

 

بیانیه ماموریت :

 جمهوری اسلامی ایران در حوض انواع مخاطرات طبیعی و انسان ساخت قرار دارد که همواره پیامدهای سوء جانی ،اقتصادی و عملکردی برای جامعه و نظام سلات بدنبال داشته اند به این دلیل ضرورت دارد تا نظام سلامت بطور مداوم برای پاسخ به این حوادث کاملا آماده  باشد و به آنها پاسخ موثر و به موقع دهد اذا عنایات به مطالب فوق واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا با ماموریت زیر تشکیل شد.((مدیریت آمادگی و پاسخ به مخاطرات طبیعی و انسان ساخت و کاهش خطر ناشی از آنهادر جامعه و منابع و تسهیلات بهداشتی))

 

اهداف برنامه عملیاتی :

۱-     استقرار گروه واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا در حوزه معاونت بهداشتی دانشگاه جورت ۱۰۰درصد

۲-     تدوین سند EOPبا همکاری گروه های فنی و تخصصی معاونت بهداشتی

۳-     بهبود و شاخهای فاز آمادگی عملکردی در شهرستان پایلوت (سمیرم)به میزان ده درصد وضع موجود

۴-     بهبود شاخصهای برنامه  ارزیابی خطر بلایا   بهداشتی به میزان ده درصد وضع موجود

 

برنامه های استراتژیک واحد مدیریت و کاهش خطر بلایا :

۱-     تدوین سند EOP مرکزبهداشت استان

۲-     آموزش خانوارها در برابر بلایا در شهرستان پایلوت (سمیرم ) و پس از آن کل استان (DART)

۳-  ارزیابی خطر بلایا در تسهیلات بهداشتی (واحد های بهداشتی درمانی) در سه فاز ارزیابی خطر سازه ایی و ارزیابی آمادگی عملکردی

۴-     انجام نظام مراقبت بلایا

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن ۵-۳۷۴۲۱۱۰۱ - شماره فکس : ۳۷۴۲۲۷۲۷

آدرس تلگرام