اولین دوره آموزش ثبت اطلاعات ارگونومی در پرونده

معاینات سلامت شغلی - ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۶ سالن کنفرانس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکینامه ۱۹۶۴ مورخ ۲۹ خرداد مرکز بهداشت استان

ارتباط با ما

 فلاورجان  بلوار طالقانی - شبکه بهداشت و درمان فلاورجان - تلفن   ۵-۷۴۲۱۱۰۱

پنل ۴

test4